Verkrijging van de Belgische nationaliteit op basis van 5 jaar wettelijk verblijf (art. 12bis. §1, 2°)

VOORWAARDEN
(je moet aan alle voorwaarden voldoen)
1. Minstens 18 jaar oud zijn (geboorteplaats maakt niet uit)
2. Op het moment van de verklaring een wettelijk verblijf van onbeperkte duur hebben
3. Gedurende 5 jaar wettelijk in België verblijven (d.i. ingeschreven zijn in een bevolkingsregister en een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden hebben voor die 5 jaar)
4. Je maatschappelijke integratie kunnen bewijzen
5. Je economische participatie kunnen bewijzen.
 
Opmerking: de verblijfsduur van 5 jaar mag niet onderbroken zijn en moet gedekt zijn door verblijfsdocumenten. Die mogen van beperkte duur zijn, maar wel van minstens 3 maanden.
 

NODIGE DOCUMENTEN
1. Geboorteakte
2. Het bewijs van woonst met een chronologisch overzicht van de adressen die een ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar bewijst
3. Een door de gemeente eensluidend verklaarde fotokopie van je identiteitskaart, recto-verso
4. Het bewijs van de kennis van één van de drie landstalen op niveau A2
5. Het bewijs van zijn maatschappelijke integratie:
    Ofwel door een diploma of een getuigschrift van minstens hoger secundair
    Ofwel door een attest van een beroepsopleiding van minstens 400 uur
    Ofwel een inburgeringscursus hebben gevolgd in de woonplaats op het moment van de cursus
    Ofwel door gedurende de voorbije vijf jaar onafgebroken als werknemer en/of als statutair benoemde
    in overheidsdienst en/of als zelfstandige in hoofdberoep te hebben gewerkt
6. Het bewijs van zijn economische participatie (minimum 468 werkdagen), aan te tonen door de individuele rekening(en). Voor zelfstandigen: bewijs van betaling van 6 kwartalen sociale zekerheidsbijdragen afgegeven door het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen.

 
KOSTEN
€ 150