Het verkrijgen van de nationaliteit door het huwelijk met een Belg(ische) (art. 12bis. §1, 3°)

VOORWAARDEN 
1. Gehuwd zijn met een Belg(ische) en minstens 3 jaar samenwonen of ouder zijn van een minderjarig Belgisch kind
2. Gedurende 5 jaar wettelijk en ononderbroken in België verblijven (d.i. ingeschreven zijn in een bevolkingsregister en een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden hebben voor die 5 jaar)
3. Op het moment van de verklaring een wettelijk verblijf van onbeperkte duur hebben
4. Het bewijs kunnen leveren van de kennis van één van de drie landstalen
5. Zijn maatschappelijke integratie kunnen bewijzen

NODIGE DOCUMENTEN
1. Geboorteakte
2. Nationaliteitsbewijs van de aanvrager (af te halen op de ambassade of het consulaat
3. Het bewijs van de kennis van één van de drie landstalen op niveau A2
4. Het bewijs van woonst met een chronologisch overzicht van de adressen die een ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar bewijst
5. Een door de gemeente eensluidend verklaarde fotokopie van je identiteitskaart, recto-verso
6. Het bewijs van zijn maatschappelijke integratie: 
    Ofwel door een diploma of een getuigschrift van minstens hoger secundair
    Ofwel door een attest van een beroepsopleiding van minstens 400 uur én het bewijs
    van minstens 234 arbeidsdagen gedurende de voorbije 5 jaar.
    Te bewijzen door (een) arbeidscontract(en) en loonfiches of gelijkwaardige attesten.
    Voor zelfstandigen: bewijs van betaling van minstens 3 kwartalen sociale kwartaalbijdragen 
    voor zelfstandigen.
    Ofwel een inburgeringscursus hebben gevolgd in de woonplaats op het moment van de cursus
7. Het bewijs van de Belgische nationaliteit van de echtgeno(o)t(e)
8. Huwelijksakte (als het huwelijk in het buitenland werd voltrokken, moet dit document eerst vertaald en gewettigd worden, voor het geldig is in België)
9. Bewijs van woonst met chronologisch overzicht van beide echtgenoten waaruit blijkt dat ze minstens 3 jaar samenwonen

KOSTEN
€ 150