Toekenning van de Belgische nationaliteit aan staatlozen die in België geboren zijn (art.10)

PROCEDURE
De toekenning gebeurt automatisch in volgende gevallen:
1. Het in België geboren kind zou staatloos zijn, indien hij/zij de Belgische nationaliteit niet zou toegekend krijgen. Hier is geen enkele voorwaarde van wettig verblijf voor de ouders aan verbonden. Het kan echter niet toegepast worden indien het kind toch een andere nationaliteit zou kunnen verkrijgen via een administratieve procedure bij een diplomatieke of consulaire dienst van het land van één van zijn ouders.
2. Het pasgeboren kind dat gevonden wordt in België, en waarvan aangenomen wordt dat het in België geboren is, tot het tegendeel bewezen is.

OPMERKING
• Staatloze kinderen in België geboren voor december 2006, zijn Belg zonder dat de ouders ook maar één administratieve stap moeten zetten (zoals beschreven onder punt 1).
• Ouders van staatloze kinderen die een asielprocedure volgen, moeten geen administratieve procedure vervullen bij de diplomatieke of consulaire autoriteiten van hun land. De Belgische nationaliteit is toegekend aan hun kind, maar kan ook afgenomen worden indien de asielprocedure negatief afloopt. 

KOSTEN
Gratis

IN GEVAL VAN WEIGERING
Als je denkt alle voorwaarden te vervullen maar toch op een weigering stuit, raden we je aan om contact op te nemen met een sociale dienst of met een advocaat. Het is mogelijk om de administratie die de wet weigert toe te passen in gebreke te stellen. Indien nodig, moet men bij een rechtbank een beroepsprocedure indienen.