Eerherstel aanvragen

Als je één of meerdere veroordelingen opliep, wordt het moeilijk om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven. De wet voorziet immers dat ‘zwaarwichtige feiten’ een reden zijn om de Belgwording te weigeren. Ben je dan meteen ook veroordeeld om eeuwig vreemdeling te blijven? Nee, want gelukkig is er de wettelijke regeling van het eerherstel.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die een strafrechtelijke veroordeling opliep, kan eerherstel aanvragen. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Er is altijd een wachttijd, een proefperiode. Die bedraagt 3 jaar voor een eerste veroordeling en het dubbele bij meerdere veroordelingen. Als je een correctionele veroordeling van meer dan 5 jaar kreeg, bedraagt de wachttijd 5 jaar en 10 jaar bij meerdere gelijkaardige straffen.

Belangrijk daarbij is te bepalen wanneer die wachttijd begint. Dat kan sterk verschillen naar gelang van de aard van de straf en van de strafuitvoering.

Je moet in ieder geval alle boetes betaald hebben, de gerechtskosten en alle schadevergoedingen voor de burgerlijke partijen (de slachtoffers) en eventuele intresten. Je mag je ook niet onttrokken hebben aan de uitvoering van de straf. Verder moet je blijk geven van een goed gedrag. Je moet ook over een vast verblijf beschikken in België of in het buitenland.

Moet je beroep doen op een advocaat voor een aanvraag in te dienen?

Nee, je kan zelf je aanvraag indienen, zonder tussenpersonen.

Waar moet je de aanvraag indienen?

Dat moet je doen bij de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement van je woonplaats. Op de aanvraag moet je duidelijk vermelden: je naam en voornaam, geboorteplaats en datum, je huidig adres en ook alle adressen van de woonplaatsen tijdens de proefperiode. Verder moet je vermelden voor welke veroordelingen je eerherstel aanvraagt en de reden waarom je dit vraagt. Je hoeft het niet aangetekend te versturen.

Na een tijdje zal je een uitnodiging krijgen van de politie die je zal vragen of je de aanvraag bevestigt of intrekt, als je niet aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als de wachttijd nog niet verlopen is of je bepaalde boetes of gerechtskosten nog niet betaalde.

Hoe lang moet je wachten op het antwoord?

De hele procedure neemt een jaar tot anderhalf jaar in beslag. Het Hof van Beroep bepaalt dit na een zitting achter gesloten deuren. Je krijgt een verwittiging van de datum van de zitting met de vermelding of je al dan niet persoonlijk aanwezig moet zijn. Als het Hof vraagt om aanwezig te zijn, moet je er ook zijn, anders verwerpt het Hof je verzoek tot eerherstel. In dat geval kan je vooraf je dossier gaan inzien bij de griffie, zodat je de redenen kent waarom je persoonlijk op de zitting moet verschijnen. Alleen om gegronde redenen kan je een uitstel van de zitting vragen. Dat moet je schriftelijk doen.

Kan je meer dan één keer eerherstel krijgen?

Ja, als hoor je dikwijls dat je maar één keer eerherstel kan aanvragen. Dat is dus fout. Je moet wel minstens 10 jaar wachten als je al eens eerherstel kreeg. Bij een afwijzing van het eerherstel door het Hof van Beroep, kan je twee jaar erna opnieuw een verzoek indienen.

Een andere misvatting is dat er iets als een automatisch eerherstel bestaat. Dat is niet het geval voor correctionele veroordelingen. Alleen bij veroordelingen door de politierechtbank kan het wel na drie jaar of als de boete minder is dan € 25, behalve als je uit je rechten ontzet bent voor meer dan drie jaar.

Voor meer info kan je in Brussel terecht bij C.A.P.-I.T.I. asbl, Albertlaan 29 in Vorst (02 538 47 90) (in het Frans) en via de orde van de Vlaamse Balies (www.advocaat.be)


Grotere kaart weergeven