Wie zijn we?

LOCKDOWN INFO 

Vanwege de maatregelen die de regering op vrijdag 30 oktober 2020 heeft genomen, en om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de vzw Objectif besloten om de persoonlijke ontmoetingen tijdelijk op te schorten. Onze organisatie zal daarom enige tijd anders zijn en de onderstaande informatie moet u in staat stellen om deze veranderingen zo eenvoudig mogelijk te volgen.

 

Als u een vraag wilt stellen of informatie wilt verkrijgen over de nationaliteit:

Je hebt nu drie mogelijkheden: 

- Bel ons en krijg alle antwoorden op uw vragen per telefoon, op 02 512 67 27. Wij blijven telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.

- Stuur ons uw vragen, evenals de documenten die u wilt laten controleren, per e-mail naar contact@objectifasbl.be. 

- Bel of mail ons voor een afspraak voor een videoconferentie via Zoom of WhatsApp. 

Als u al een afspraak met ons heeft gemaakt, nemen wij binnenkort contact met u op om te kijken of het mogelijk is om deze afspraak op afstand te maken.  

 

Als u wilt deelnemen aan een van onze activiteiten (met uitzondering van de nationaliteit) :

Als u de Franse testtraining wilt volgen, kunt u ons bellen of een e-mail sturen met uw gegevens. Wij zetten u op een wachtlijst en nemen contact met u op zodra deze testen weer kunnen plaatsvinden. 

Als u toegang heeft tot het internet en in Brussel woont, kunt u zich ook inschrijven op Brulingua, de taalsite van Actiris, en online een test doen: https://brulingua.be/fr/. 

Al onze groepsactiviteiten worden ten minste tot 31 december opgeschort, als ze niet op afstand kunnen plaatsvinden. Mensen die momenteel betrokken zijn bij deze activiteiten (cursussen Frans, coaching, koffie-debat, ...) worden ook individueel gecontacteerd. 

 

Wij danken u voor uw begrip en wensen dat u voor uzelf en uw dierbaren zorgt tijdens deze opsluiting. 

Het team van de vzw Objectief

 

Als uw aanvraag voor de Belgische nationaliteit door het parket wordt geweigerd, heeft u 15 dagen de tijd om te reageren en te vragen om voor de rechter te verschijnen. U moet een brief sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente met het verzoek uw dossier door te sturen naar de rechtbank. U kunt deze brief invullen en per aangetekende brief versturen (zorg ervoor dat u het bewijs van de aangetekende brief bewaart). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De betaling van de nationaliteitsregistratiekosten is nu online mogelijk via www.myminfin.be.

Het is nu mogelijk om het inschrijvingsrecht van 150€ voor uw aanvraag van de Belgische nationaliteit te betalen ofwel : 
- Door overdracht aan het bevoegde bureau voor juridische zekerheid (gedetailleerde informatie op te vragen bij uw gemeente; als u in Brussel woont, kan Objectif u deze informatie ook bezorgen) ; 
- Online, via het digitale loket van de FOD Financiën, op https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
 
Het voordeel van deze online betaling? U ontvangt het betalingsbewijs in PDF-formaat op uw MyMinfin-account ("Mijn documenten" sectie) binnen 24 uur na het doen van de betaling. Dit document, dat de elektronische handtekening van de FOD Financiën bevat, kan worden gebruikt om uw nationaliteitsaanvraag in te dienen, hetzij bij uw gemeente, hetzij bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. U hoeft niet de minimum twee weken te wachten om het ontvangstbewijs per post bij u thuis te ontvangen als u de 150 euro per bankoverschrijving betaalt. 
 
Voor meer informatie over MyMinfin kunt u terecht op de website van de FOD Financiën.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De termijn waarbinnen de procureur des Konings over uw nationaliteitsaanvraag moet beslissen, wordt na de pandemie van het coronavirus met een of twee maanden verlengd.

De verlenging van de termijn voor de behandeling van het verzoek is voorzien in een wet van 20 december 2020 tot vaststelling van diverse tijdelijke en structurele bepalingen op het gebied van justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Deze wet is op 24 december 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en is op dezelfde dag in werking getreden.
 
Wat houdt deze wet concreet in en wat zijn de gevolgen voor u?
 
Als u tussen 24 december 2020 en 31 maart 2021 de Belgische nationaliteit aanvraagt, of als u op grond van artikel 11bis van het Wetboek van Nationaliteit de Belgische nationaliteit aanvraagt voor uw kind, heeft de procureur des Konings een termijn van 6 maanden om zijn beslissing te geven.
 
Als u uw nationaliteitsaanvraag hebt ingediend vóór 24 december 2020, of als u de Belgische nationaliteit aanvraagt voor uw kind op basis van artikel 11bis van het Wetboek van Belgische Nationaliteit, maar de termijn van 4 maanden waarover de procureur des Konings beschikt om een beslissing te nemen, eindigt tussen 24 december 2020 en 23 april 2021, heeft de procureur des Konings nog een maand om een beslissing te nemen.
 
Attentie! De termijn gaat in op de datum van het door de gemeente toegezonden ontvangstbewijs en niet op de datum van uw aangifte.
 
 

Wilt u in beroep gaan tegen de negatieve beslissing die tegen uw nationaliteitsaanvraag is genomen, maar bent u na een COVID-19-besmetting in het ziekenhuis opgenomen of thuisgehouden?

De voornoemde wet van 20 december 2020 voorziet in :
 
"Het verzoek om toezending van het dossier dat binnen de termijn bedoeld in de artikelen 11bis, § 7, eerste lid, en 15, § 5, eerste lid, van het Wetboek van Nationaliteit had moeten worden gedaan, wordt geacht tijdig te zijn gedaan indien de aangever(s) een medisch attest overlegt (overleggen) waaruit blijkt dat hij (zij) wegens verdenking van besmetting of wegens besmetting met COVID-19 door een arts thuis is (zijn) gehouden of naar aanleiding van deze besmetting in het ziekenhuis is (zijn) opgenomen. »
 
Een beroepschrift, dat normaliter binnen 15 dagen na ontvangst van de afwijzingsbrief moet worden verzonden, maar dat te laat wordt verzonden wegens een door een arts opgelegde quarantaine of wegens een ziekenhuisopname wegens besmetting met het coronavirus, wordt derhalve geacht op tijd te zijn verzonden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van de vzw Objectief, beweging voor gelijke rechten.
Wil je meer weten over het ontstaan en de werking van vzw Objectief, klik dan hier.

Vzw Objectief ijvert al vele jaren voor volledig gelijke rechten voor alle inwoners, ongeacht hun afkomst.
Dat doen we onder meer door het ondersteunen en begeleiden van mensen die de Belgische nationaliteit willen aanvragen. Meer info vind je onder de rubriek 'Belg worden'.

Organisaties kunnen een beroep doen op ons aanbod voor hun medewerk(st)ers en hun publiek.
Je kan zelf de basisinformatie over de nationaliteitsverwerving opzoeken met het Interactief Schema.
Daarnaast bieden we ook vormingen aan, zowel voor uw medewerk(st)ers als voor uw bezoek(st)ers (zie Vormingen)

Op 14 oktober 2012 zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Niet Belgen mogen aan deze verkiezingen deelnemen maar dienen zich hiervoor ten laatste op 31 juli 2012 op de kieslijsten in te schrijven. Meer info vind je onder de rubriek 'gemeenteraadsverkiezingen'.

In Brussel en Antwerpen heeft vzw Objectief ook twee projecten lopen om het Samenleven in een multiculturele omgeving te bevorderen. Bij De Lijn in Antwerpen hebben we ervaring opgedaan over omgaan met diversiteit op de werkvloer.